Naruto, Vol. 1 (1)
Otaku USA [US] April 2015 (単号)
Naruto, Vol. 2 (2)
Naruto, Vol. 3 (3)